“มหัศจรรย์เมืองไทย
เก๋ไก๋ทุกมุมมอง”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญชาวไทยทั้งประเทศร่วมประกวดถ่ายภาพ
เพื่อจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒
ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

www.tourismthailand.org/tatphotocontest2018
1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


หัวข้อการประกวด

“มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” เป็นการนำเสนอภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Nature Tourism) การท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Tourism) การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) กิจกรรมหรืองานประเพณี (Activities and Festivals) รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งปลูกสร้างในยุคใหม่ (Man-made Attractions) ผ่านมุมมองการถ่ายภาพในช่วงเวลาต่างๆ ที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ แตกต่าง แปลกใหม่

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

คณะกรรมการตัดสิน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จำนวน ๓ ท่าน และ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน ๔ ท่าน

กำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ (สิ้นสุด เวลา ๑๘.๐๐ น.)
 • ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย ๑ ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน ๒๐ ภาพ
 • ประกาศผลภาพเข้ารอบสุดท้าย ทางเว็บไซด์ของสมาคมถ่ายภาพฯ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (โดยเปิดให้ทักท้วงภาพ ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 • ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑
 • มอบรางวัลพร้อมจัดนิทรรศการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑๓ รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท
  พร้อมโล่รางวัลจากการ ประกวด รวม ๑๓ รางวัล เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน ๑๑ รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
  รวม ๑๑ รางวัล 
เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑๐๐ รางวัล จะได้รับรางวัลเป็นสมาชิกอนุสาร อ.ส.ท. ฟรี ๑ ปี 

  มูลค่ารางวัลละ ๑,๐๒๐ บาทรวม ๑๐๐ รางวัล เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมด ๑,๐๘๒,๐๐๐ (หนึ่งล้านแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกนำมาจัดทำปฏิทิน ททท. ประจำปี ๒๕๖๒ และนำมาจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายร่วมกับภาพที่ได้รับรางวัลอื่นๆ

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)

เพื่อให้การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
 2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง จะต้องเป็นภาพสีแนวนอน มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ pixels และด้านที่ยาวที่สุด ไม่เกินกว่า ๔,๘๐๐ pixels ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบน ภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ 
 3. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าระบบเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องตามหลักฐานจริง
 4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่าย ของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดขอรับรอง ว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะขอรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อสถานที่ และจังหวัด ให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายให้ผิดเพี้ยน ไปจากความเป็นจริง
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน ๒๐ ภาพ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด แต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลรวม ไม่เกิน ๒ รางวัล
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อยการเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่าง ประเทศ (เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำภาพถ่ายที่ปรากฏในโลกออนไลน์ไปใช้งานโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ สามารถนำไปแบ่งปันกระจายออกไปโดยที่เจ้าของภาพถ่ายอาจไม่รู้ตัว และอาจเกิดกรณีพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ทำให้เกิดความยุ่งยากกับการประกวด เนื่องจากภาพที่ได้รับรางวัลอาจถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ ก่อนการตัดสิน กรณีมีข้อพิพาทการละเมิด ลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความ เสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น)
 10. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้วในความละเอียด สูงไว้ (RAW/JPEG) โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้ ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย พนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่าย ภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 12. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 13. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นำไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 14. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธ์ในทุกถ้วยรางวัล จนถึงโทษขั้นสูงสุดไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของ ททท. และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการอำนวยการได้มีมติตัดสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้า ประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่าย เหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะ ตามแต่กรณี
 15. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

๑.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
www.tourismthailand.org/tatphotocontest2018
๒.
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.rpst.or.th/tatphotocontest2018